NAŠA OBEC MALÉ LUDINCE

Obecný úrad

Malé Ludince 81

937 01 Želiezovce

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolné Poiplie
IČO: 00587567
Počet obyvateľov: 188
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1255
Starosta: Zoltán Bacsa

VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ(KA) MŠ

Obec Malé Ludince zastúpená starostom Zoltánom Bacsom

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy s VJM 937 01 Malé Ludince č. 8

 

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v úlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a poplnení niektorých zákonov.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

-          absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov

-          aktívne ovládanie štátneho a maďarského jazyka

-          práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)

-          osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti

-          znalosť legislatívy v oblasti školstva

-          flexibilita, schopnosť pracovať samostatne

 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
  2. Overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
  3. Overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
  4. Overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie
  5. Doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  6. Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

 

Termín podania žiadosti: do 12.00 hod. dňa 20.6.2018 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu Malé Ludince.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Malé Ludince, Obecný úrad č. 81, 937 01  Malé Ludince

 

 

Termín a miesto výberového konania: 27.06.2018 o 15.00 hod.

zasadačka obecného úradu Malé Ludince

Malé Ludince, 24.5.2018

Zoltán Bacsa

starosta obce Malé Ludince

Výberové konanie.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ

A KISÖLVEDI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

PROJEKT CÍME:     A kisölvedi óvoda felújítása

TÁRGY: A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítása (2017)

IKTATÓSZÁM:       BGA-BGA/8032/2017

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE: 2018.1.1.- 2018.4.30.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   3 300 000,- Ft (10 531,-€)

TÁMOGATÓ: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elektronická adresa obce Malé Ludince na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  maleludince@gmail.com

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Malé Ludince r. 2016-2020

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020.COM.pdf
Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie HK
Výberové konanie na obsadenie funkcie HK

K.Ú. MALÉ LUDINCE

TOPlist
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.