Obecný úrad

Malé Ludince 81

937 01 Želiezovce

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolné Poiplie
IČO: 00587567
Počet obyvateľov: 188
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1255
Starosta: Zoltán Bacsa

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov.pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie počtu obyvateľov

Oznámenie počtu obyvateľov.pdf
Oznámenie počtu obyvateľov

INFORMÁCIA - TÁJÉKOZTATÁS

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I

A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások

2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III

A választhatóság joga

A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket.

A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

Ÿ szabadságvesztés-büntetését tölti,

Ÿ szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,

Ÿ meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől

IV

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban
a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie.
(A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan
és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot,
de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot
a felhasználatlan vagy
hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ(KA) MŠ

Obec Malé Ludince zastúpená starostom Zoltánom Bacsom

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy s VJM 937 01 Malé Ludince č. 8

 

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v úlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a poplnení niektorých zákonov.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

-          absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov

-          aktívne ovládanie štátneho a maďarského jazyka

-          práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)

-          osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti

-          znalosť legislatívy v oblasti školstva

-          flexibilita, schopnosť pracovať samostatne

 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
  2. Overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
  3. Overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
  4. Overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie
  5. Doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  6. Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

 

Termín podania žiadosti: do 12.00 hod. dňa 20.6.2018 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu Malé Ludince.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Malé Ludince, Obecný úrad č. 81, 937 01  Malé Ludince

 

 

Termín a miesto výberového konania: 27.06.2018 o 15.00 hod.

zasadačka obecného úradu Malé Ludince

Malé Ludince, 24.5.2018

Zoltán Bacsa

starosta obce Malé Ludince

Výberové konanie.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ

A KISÖLVEDI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

PROJEKT CÍME:     A kisölvedi óvoda felújítása

TÁRGY: A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítása (2017)

IKTATÓSZÁM:       BGA-BGA/8032/2017

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE: 2018.1.1.- 2018.4.30.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   3 300 000,- Ft (10 531,-€)

TÁMOGATÓ: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elektronická adresa obce Malé Ludince na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  maleludince@gmail.com

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Malé Ludince r. 2016-2020

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020.COM.pdf
Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie HK
Výberové konanie na obsadenie funkcie HK

NAŠA OBEC MALÉ LUDINCE

K.Ú. MALÉ LUDINCE

TOPlist
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.