Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

Oznámenie o.pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca

Výzva č. 4/2019 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v k.ú. Malé Ludince

V Ý Z V A č. 4/2019

na predkladanie cenových ponúk

na prenájom pozemku v k.ú. Malé Ludince

V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov:

 

  1. 1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:                                      Obec Malé Ludince

Sídlo:                                        93701  Malé Ludince č. 81

IČO:                                          00587567

Štatutárny orgán:                      Beáta Csenger

Kontaktná osoba:                     Beáta Csenger

Tel.:                                          036/7791131, 0915873203

e-mail:                                      maleludince@gmail.com

 

  1. 2. Typ zmluvy:

Zmluva o nájme podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.

 

  1. 3. Lokalita pozemku: Obec Malé Ludince, k.ú. Malé Ludince

Podľa prílohy č. 1 – LV č. 250 – pozemky vo výmere 66, 2735 ha

 

  1. 4. Doba nájmu: päť (5)  rokov od 01.10.2019 do 30.09.2024

 

  1. 5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku žiadame predložiť na jeden rok na 1 ha

 

  1. 6. Variantné riešenie: Nie je umožnené

 

  1. 7. Spracovanie a predloženie ponuky:

a)     Ponuky sa predkladajú  v slovenskom jazyku a v EUR

b)     Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude vyhlasovateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

c)      Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale a v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 písm. a)

d)     Obal ponuky musí obsahovať:

-          adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy

-          názov a sídlo uchádzača

-          heslo: Nájom na ornú pôdu v k.ú. Malé Ludince

-    obálka s viditeľným označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“

e)   ponuka uchádzača nebude zaradená do vyhodnotenia ak:

-   ponuková cena nebude vyjadrená v zložení podľa bodu 7 písm. a) tejto výzvy

  1. 8. Minimálna cena ročného nájmu na rok /ha : 90 €/ha

  1. 9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a)     Dňa 25.9.2018 do 15.00 hod.

b)     Doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy

c)      Ponuky zaslané po termíne uvedeného v bode 9 písm. a) tejto výzvy nebudú predmetom skúmania v rámci prieskumu trhu pre účel výberu zmluvného partnera.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

-          najvyššia cena

 

11. Informácie pre uchádzačov:

Vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 5 dní odo dňa predkladania cenových ponúk.

V Malých Ludinciach, 6.8.2019

 

 

Beáta Csenger

starostka obce

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

A KISÖLVEDI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

PROJEKT CÍME:     A kisölvedi óvoda felújítása

TÁRGY: A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítása (2017)

IKTATÓSZÁM:       BGA-BGA/8032/2017

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE: 2018.1.1.- 2018.4.30.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   3 300 000,- Ft (10 531,-€)

TÁMOGATÓ: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Malé Ludince r. 2016-2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie HK
Výberové konanie na obsadenie funkcie HK

NAŠA OBEC MALÉ LUDINCE

NAŠA OBEC MALÉ LUDINCE

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.